Alapítvány Regisztráció BEJELENTKEZÉS

ELÉRHETÖSÉGEK

SZOLGÁLTATÁSAINK

Munkaerő kölcsönzés

A munkaerő-kölcsönzés az a fajta létszámgazdálkodás, amikor a foglalkoztató a munkáltatói feladatait és felelősségét szeretné csökkenteni. A foglalkoztató által megkeresett, vagy már előzőleg nála foglalkoztatott munkavállalókkal a munkaerő kölcsönző cég köt munkaszerződést. A munkaerő kölcsönző végzi a dolgozók ki- és beléptetését, a bérszámfejtést és a munkaügyi adminisztrációt. A kölcsönző a ledolgozott és leigazolt órák alapján kifizeti a bért a munkavállalóknak, a hatóságoknál bejelenti a dolgozókat, befizeti utánuk a járulékokat, a foglalkoztató felé, pedig kiszámlázza a munkaerő teljes költségét, ami így nem bérköltségként jelenik meg.

Munkáltató adminisztratív feladatai

Mikor lehet szükség munkaerő-kölcsönzésre?

Milyen előnyöket kínálunk Önnek?

A munkaerő-kölcsönzés előnyei:

 • Létszámstop alatt
 • Pontosan nem tervezhető létszámigény esetén
 • Nagy fluktuációnál
 • Kis méretű szervezetnél
 • Az adminisztrációs terhek lényegesen csökkennek egyrészt a bérszámfejtéssel, másrészt a munkáltatói feladatokkal

Munkáltatói adminisztratív feladatok

 • munkaszerződés készítése, megszűntetése
 • bérek utalása dolgozónként
 • TB és járulékok befizetése
 • TB bevallás
 • bejelentkezés magán nyugdíjpénztárakhoz
 • nyugdíj nyilvántartó lap
 • szabadságok engedélyezése
 • munkáltatói és jövedelem igazolások
 • munkahelyi balesetek ügyintézése
 • peres ügyek intézése
 • jogszabályok követése
 • statisztikai jelentés

Kölcsönzés esetében Ön egy megbízási szerződést köt Cégünkkel, a megállapított díjat egy ÁFÁ-s számla ellenében egyenlíti ki, amely Önnél nem bérjellegű költségként jelentkezik.
Cégünk segít Önnek a munkáltatói feladatok és felelősségek csökkentésében!

Mikor lehet szükség munkaerő-kölcsönzésre?

 • Betegség, szabadság, GYES idejére kieső dolgozója gyors és szakszerű pótlása
 • Mialatt dolgozója képzésen vesz részt
 • Sürgős munkák elvégzése, vagy váratlan nagyobb megrendelések teljesítése
 • Új dolgozóra van szüksége, de még nem döntötte el (vagy nem áll módjában), hogy állandó munkatársat vegyen fel
 • Alkalmi feladatok megoldására segítségre van szüksége (pl.: projektek szervezése, rendezvények, akciók lebonyolítása)
 • Cége tevékenysége miatt szezonálisan nagyobb munkaerőigény lép fel (pl.: turizmus, karácsony)
 • Adminisztratív munka megnövekedése (évzárás, új számítógépes rendszer, ISO bevezetés)

Milyen előnyöket kínálunk Önnek?

Időt és pénzt tud megtakarítani, mivel:

 • Mi végezzük a dolgozók megkeresését
 • Leteszteltjük és kiválasztjuk a munkakör betöltésére legalkalmasabb jelölteket
 • Megszervezünk egy interjút, melynek során Ön kiválasztja a legalkalmasabb jelöltet
 • Átvállaljuk a munkáltató összes adminisztratív terhét
 • Betegség esetén új munkaerőt biztosítunk
 • Próbaidőn belül, amennyiben nincs megelégedve a dolgozóval, másik munkatársat ajánlunk

Cége adminisztratív terheit csökkentheti, mivel mi intézzük Ön helyett:

 • Dolgozók be-és kiléptetését
 • Munkaszerződés elkészítését
 • Bérszámfejtést
 • Munkáltatót és munkavállalót terhelő adók befizetését
 • Magán nyugdíjpénztárba való befizetéseket
 • Adatszolgáltatást a hatóságok felé
 • Dolgozók adminisztratív problémáinak megoldását

A munkavállalókról való gondoskodás a megbízhatóság és motiváltság legfőbb záloga:

 • A hozzánk forduló álláskeresőket ügyfeleinknek tekintjük
 • Meggyőződünk arról, hogy ne csak a pillanatnyi érdekek motiválják az állások elfogadásában
 • Az első munkanapokban és később is a megbízás folyamán érdeklődünk a munkavállaló elégedettségéről
 • A munkaerő piacnak megfelelő béreket ajánlunk
 • A hivatalosan bejelentett munka minden előnyét kínáljuk az időszakos dolgozóinknak (nyugdíj, betegbiztosítás, jogi garanciák)

Egy egyedülálló megoldás: munkaerő-kölcsönzés + közvetítés:

Abban az esetben, ha tartós munkaerőigénye lép fel, de még nem tudja eldönteni, hogy állandó munkatársat vegyen föl, ill. a próbaidő alatt előforduló rizikókat (dolgozó alkalmatlansága, felmondása) nem óhajtja vállalni, egy egyedülálló szolgáltatást javaslunk Önnek:

 • megkeressük az elvárásainak megfelelő dolgozót
 • kölcsönzés keretében Önnek alkalma nyílik megbizonyosodni a dolgozó alkalmasságáról
 • kölcsönös megfelelés esetén Ön felveheti állományába a dolgozót.

A munkaerő-kölcsönzés intézményét a 2001. július 1-től életbe lépett módosított Munka Törvénykönyve szabályozza, erről bővebben:

Kölcsönbeadó 
Csak az a belföldi székhelyű gazdasági társaság (Kft) vagy - a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában - szövetkezet lehet kölcsönbeadó, amelyik megfelel a jogszabályban foglalt feltételeknek, és a székhelye szerinti illetékes munkaügyi központ nyilvántartásba vette. A kölcsönbeadót terheli a munkaviszonnyal összefüggő valamennyi bevallási, adatszolgáltatási, levonási, befizetési kötelezettség teljesítése. A munkaviszony megszüntetésének jogát kizárólag a kölcsönbeadó gyakorolhatja, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot a munkavállaló a kölcsönbeadóval közli.

Kölcsönvevő
A munkavállalóra a kölcsönvevőnél irányadó munkarendre, munkaidőre, pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Kölcsönzés időtartama alatt eltérő megállapodás hiányában a kölcsönvevő adja ki a szabadságot. A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt 3 nappal közölni kell. A kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás során munkáltatón a kölcsönvevőt kell érteni az alábbi pontok esetében:

 • A munkavállaló munkavédelmére,
 • A nők, a fiatal munkavállalók és a megváltozott képességűek foglalkoztatására,
 • A hátrányos megkülönböztetés tilalmára,
 • A munkavégzésre,
 • A munkakör átadás-átvételére
 • A munkaidőre és pihenőidőre, illetve ezek nyilvántartására vonatkozóan.

Nem engedélyezett a munkavállaló foglalkoztatása a kölcsönvevő olyan munkahelyén, ahol sztrájk van. A kölcsönvevő a munkavállalót más munkáltatónál történő munkavégzésre nem kötelezheti. Kölcsönvevőnek a kölcsönzés keretén belül foglalkoztatott munkavállalók létszámáról és fogalkotatási feltételeiről a nála működő üzemi tanácsot, ill. képviselettel rendelkező szakszervezetet rendszeresen, de min. évente egy alkalommal tájékoztatnia kell.

Kölcsönbeadó és kölcsönvevő
A törvény kiterjed a Polgári Törvénykönyv szabályain alapuló jogviszonyra is, amely munkaerő-kölcsönzés céljából a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő között jön létre. A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti jogviszony: írásba kell foglalni és tartalmaznia kell a következő elemeket:

 • a munkaerő-kölcsönzés időtartama,
 • a munkavégzés helye
 • az elvégzendő munka jellege

Ezeken túl a kölcsönvevő írásban köteles tájékoztatni a kölcsönbeadót:

 • az irányadó munkarendről,
 • a munkáltatói jogkört gyakorló személy megnevezéséről (lehet pozíciót is megjelölni)
 • a munkabér kifizetés alapjául szolgáló adatok közlésének módjáról és határidejéről,
 • az elvégzendő munkára vonatkozó alkalmazási feltételekről,
 • minden olyan körülményről, amely a munkavállaló foglalkoztatása szempontjából lényeges.

A kölcsönvevő - eltérő megállapodás hiányában - köteles legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a kölcsönbeadóval közölni mindazokat az adatokat, amelyek a munkabér a tárgyhót követő max. 10. napjáig történő kifizetéséhez szükségesek. Ha a munkaviszony a hónap közben szűnik meg, a kölcsönvevő az utolsó munkában töltött napot követő 3 munkanapon belül köteles a bérkifizetéshez szükséges adatokat átadni. Ha a munkavállaló a foglalkoztatás körében kárt okoz a kölcsönvevőnek, az alkalmazottak károkozásáért való felelősség szabályait kell alkalmazni. A munkavégzés során a munkavállalónak okozott kárért a kölcsönvevő és a kölcsönbeadó egyaránt felel.

Kölcsönbeadó és munkavállaló
Semmisnek nyilvánul a munkavállaló és a kölcsönbeadó között létrejött olyan megállapodás, amely a munkaviszony megszűnése utánra a kölcsönvevővel való jogviszony létesítésére tilalmat, korlátozást vagy a munkavállaló részéről díjazást köt ki.A kölcsönbeadó és a munkavállaló közötti jogviszony: írásba kell foglalni és tartalmaznia kell a következő elemeket a munkaszerződés kötelező elemein túl:

 • a munkaszerződés kölcsönzés céljából jön létre,
 • a kölcsönbeadó nyilvántartásba vételi száma

A kötelező tájékoztatási elemeken túl legkésőbb a munka megkezdése előtt írásban kell tájékoztatni a munkavállalót:

 • a kölcsönvevő neve, székhelye, telephelye, cégjegyzék száma
 • a kölcsönvevőnél ki gyakorolja a munkáltatói jogokat,
 • a munkába járás, szállás és étkezés feltételei,
 • a munkarendre, munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó szabályok,
 • az elvégzendő munkára vonatkozó alkalmazási feltételek.

A kölcsönzésre vonatkozó munkaszerződés lehet határozott vagy határozatlan időre szóló. Az alábbi pontokban csak az általános jogviszonyoktól eltérő, kiegészítő rendelkezéseket emeljük ki:

 1. A munkaszerződés felmondása kölcsönzésen belül megtörténhet:
 • közös megegyezéssel
 • rendes felmondással (csak határozatlan időre szóló szerződésnél)
 • rendkívüli felmondással
 1. A felmondást írásban indokolni kell, indoklási ok lehet:
 • ha a munkavállaló nem végzi megfelelően a munkáját,
 • ha a munkavállaló a munkaköri feladatainak ellátására alkalmatlan,
 • ha a kölcsönbeadó 30 napon belül nem tudta biztosítani a munkavállaló megfelelő foglalkoztatását, ill.
 • a megszüntetésre a kölcsönbeadó működésével összefüggő okból kerül sor
 1. A felmondási idő mértéke 15 nap. Ha a munkaviszony időtartama eléri a 365 napot, a felmondási idő 30 napra emelkedik. A felmondási közlését megelőző két éven belüli munkaviszonyok időtartamát össze kell adni, amennyiben több szerződést is kötöttek ez idő alatt.
 2. Rendkívüli felmondási ok lehet a munkaadó nyilvántartásból való törlése. A kölcsönvevő által közölt ok alapján az azonnali hatályú felmondásra akkor kerülhet sor, ha a kölcsönvevő a munkavállaló vétkes magatartásáról a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül, írásban tájékoztatja a kölcsönbeadót. Ebben az esetben a rendkívüli felmondás gyakorlására nyitva álló 15 napos határidő a kölcsönvevőtől származó tájékoztatás kézhezvételétől számít.

Kölcsönzésen belül nem alkalmazhatók a MT. alábbi rendelkezései:

 • A konkurenciánál való elhelyezkedést megakadályozó ellentételezett kitétel a munkaszerződésben
 • A határozott idejű munkaszerződés időtartamának meghatározási módja és időtartama
 • Kirendelés
 • Próbaidő
 • Tanulmányi szerződés
 • Állásidő a munkáltató működési körében felmerült okból
 • A vezető állású munkavállalókat érintő fejezet